Offentlige anskaffelser

 

Advokat Robert Myhre

 

Myhre er tidligere rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet. Han hadde der ansvaret for utarbeidelse av 2001-forskriften om offentlige anskaffelser og opprettelsen av KOFA. 

Han var deretter sekretariatsleder i KOFA, før han startet som privatpraktiserende advokat. Som advokat har han hatt en rekke rettssaker og KOFA-saker innenfor offentlige anskaffelser. 

Han holder også jevnlig kurs i offentlige anskaffelser for både stat, kommuner og bedrifter. 

For offentlige oppdragsgivere

Kunngjøring og konkurranse-grunnlag

Vi bistår med vurderinger knyttet til om anskaffelser må ut på konkurranse, eller om kontrakt kan inngås direkte med en leverandør. Dersom det skal gjennomføres en konkurranse kan vi bistå med gjennomføringen av denne. Dette inkluder både kunngjøring og utarbeidelse av konkurransegrunnlaget

Når tilbudene kommer inn, bistår vi med vurdering av om forbehold og avvik kan avklares, eller om tilbudene må avvises. Når tilbudene skal poengsettes, kan vi bistå med kvalitetssikring og rådgivning om hvordan dette skal gjøres. ,

Dersom det skal gjennomføres forhandlinger, kan vi bidra både med råd under forhandlingene, og delta aktivt i disse på vegne av oppdragsgiver. 

Etter at konkurransen er ferdig vil det ofte komme inn krav om innsyn i evalueringsdokumenter, protokoller og tilbud fra konkurrenter. Det er da ofte vanskelig å vurdere hva det skal gis innsyn i, siden oppdragsgiver har en taushetsplikt om konkurrentenes forretningshemmeligheter. Samtidig er det korte frister for saksbehandlingen. Vi kan bistå med de nødvendige vurderingene, og tilbakemeldinger til tilbyderne. Ved klage på avslag om innsyn, vil vi naturlig nok kunne bidra også her. 

Noen ganger ønsker leverandører som ikke blir tildelt kontrakt å bringe saken inn for KOFA, eller for domstolene. Eller de leverer en klage direkte til oppdragsgiver. Det er da ofte en fordel å kunne få råd og prosessrisikovurderinq, og bistand og representasjon. Vi har mange års erfaring med dette, og har til enhver tid flere tvistesaker gående hvor vi representerer offentlige oppdragsgivere. 

Avklaringer og evaluering av tilbud

Forhandlinger

Innsynskrav

For leverandører

Utarbeidelse av tilbud

Vi kan bistå med analyse av konkurransegrunnlaget, og vurdere om det er grunnlag for å klage på utformingen av krav og kriterier. Det også ofte vi kan bidra med taktiske råd og anbefalinger om utforming av tilbudet. Noen ønsker at vi bare kvalitetssikrer det klienten selv lager, mens andre ønsker at vi skal bistå med større deler av utarbeidelsen av tilbudene.

Dersom kontrakten tildeles en annen leverandør, kan vi vurdere om det er grunnlag for å klage på dette. Konkurransen er ikke avsluttet før kontrakten er signert, og det avdekkes noen ganger feil i poengsetting, vurdering av forbehold eller avvik eller andre regelbrudd. Dette kan medføre at tildelingen av kontrakt må annulleres, og tilbudene evalueres på nytt. 

Dersom kontrakten tildeles konkurrenten kan det være smart å be om innsyn i konkurrentens tilbud. Dette kan gjøre at man bedre forstår hvorfor man ikke vant konkurransen, eller gi grunnlag for å klage på tildelingen. 

Dersom det oppdages feil, kan det være aktuelt å klage til oppdragsgiver, til KOFA eller å gå til domstolene. Vi bistår med dette, i tillegg til at vi kan fremme krav om erstatning i etterkant av konkurransen. 

Tildeling

Innsyn

Klage og krav om erstatning