top of page
Bildør
Vi kan hjelpe deg med
Heve kjøp
Feil og mangler ved reparasjoner
Skader
Feil og mangler ved kjøp/salg
Kreve prisavslag
Forsikringsoppgjør
Biladvokat

Vi har erfaring med tvister i forbindelse med kjøp og salg av kjøretøy. Spesielt heving av kjøp. Har du problemer med andre typer motorvogn, er det de samme reglene som gjør seg gjeldende. 

I avtaler om kjøp og salg av kjøretøy er det enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, avhengig av hvem som er kjøper eller selger. Forbrukerkjøpsloven gir kjøper bedre rettigheter enn kjøpsloven.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Heving av kjøp

Et kjøretøy som har vært i bruk i flere år før den selges, og kanskje disponert av flere, sier det seg selv at lett kan få skader. Sånn sett er det ikke forbausende med all konflikten. Men det er også mye som tyder på at kjøp og salg av bil er et område hvor etikken til folk ikke alltid er den beste. 

Mange selger kjøretøy med feil som de vet om, og påfører dermed med viten og vilje et annet menneske et problem. Også er det noen kjøpere som kjøper godt brukte kjøretøy og forventer at den skal være i akkurat like god stand som ny. Et kjøretøy koster også normalt mye penger. Og det man har brukt mye penger på, tar man ikke lett på.

Heving av bilkjøp mellom private og heving av bilkjøp fra forhandler følger ulike regelverk. De vanligste fallgruver på veien mot heving av et bilkjøp, gjelder imidlertid i begge situasjoner.

Reklamere i tide

En «klassiker» er at det reklameres for seint eller at det oppstår tvist om kravene til en reklamasjon er oppfylt. Rådet fra oss er å reklamere med det samme du oppdager en feil. Reklamer også om du er usikker på hva som er feil og hva omfanget er. Forklar i så fall hva symptomene er.

 

For å unngå tvil om du har reklamert eller ikke, bør du som minimum bruke ordet «reklamasjon» og utelukkende henvende deg skriftlig. En muntlig reklamasjon kan du ikke bevise at er sendt. To- tre måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen er det lengste du kan vente.

Kan det se ut som om du har vært for seint ute med å reklamere, trenger imidlertid ikke alt håp å være ute. Ta kontakt så foretar vi en gratis vurdering av om det fortsatt er en mulighet.

Ikke rett feil selv

En annen fallgruve er at man forsøker å rette en feil selv, og så setter frem et krav om heving. Selger har imidlertid etter loven rett til å forsøke å rette feilen selv og trenger ikke godta heving i en slik situasjon.

Det er også grunn til å presisere at man ikke må akseptere et ønske fra selger om å reparere /rette mangelen dersom man vil heve kjøpet. Heving må i tilfelle skje på bakgrunn av tilstand etter reparasjonen.

Selgers rett til å forsøke å reparere er det verdt å tenke på når man kjøper kjøretøy et annet sted i landet enn der man selv bor. Det kan bli kostbart med frakt gjennom hele landet for at selger skal få mulighet til å foreta reparasjoner.

Utgangspunktet er faktisk at selger har rett til å forsøke å rette samme feil to ganger før du kan kreve å få heve kjøpet. Det finnes imidlertid unntak fra dette.

Opplysninger om kjøretøyets tilstand

Det helt sentrale spørsmål i saker om heving av kjøp, både ved krav om heving etter kjøp fra forhandler og ved krav om heving etter kjøp  mellom private, er som regel hvilke opplysninger du fikk om tilstand da du kjøpte den.

De fleste kjøretøy selgers med et «som den er»- forbehold, som betyr at du overtar kjøretøyet i den tilstanden den faktisk er i. Men selger kan ikke holde tilbake opplysninger om kjøretøyets tilstand og han kan selvsagt ikke gi uriktige opplysninger om den. Da gjelder ikke lenger det nevnte forbeholdet.

Det er kun de mangler som selger ikke har kjennskap til, som du overtar risikoen for.

Ofte oppstår det tvist om hva man visste eller ikke visste. Ikke så sjelden møtes man også med at man har undersøkt kjøretøyet eller har hatt oppfordring til det, og således måtte være klar over feilen på kjøretøyet. Så er det jo et spørsmål om hvor mye man burde forstått utfra en konkret opplysning som er gitt.

Kjøper har sterk beskyttelse i loven

Selv om det er mange fallgruver, så er det viktig å presisere at kjøper har et sterkt vern i loven. Særlig forbrukervernet er sterkt. Forbruker er du om du har kjøpt fra en forhandler. En forbruker kan heve om kjøretøyet har en mangel som ikke er «uvesentlig».

Har du kjøpt fra en privatperson er formuleringen at mangelen må være «vesentlig». Utfra en naturlig språklig forståelse av nevnte formuleringer: Har du rett til å kreve heving av kjøpet?

For forbrukere er tommelfingerregelen at man kan kreve heving om mangelen utgjør cirka 20 % av kjøpesummen.

Vær også klar over at selv om terskelen for å heve ikke er nådd, så kan du ha krav på et betydelig prisavslag.

Hva skjer om kjøpet heves?

Ved heving faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. I praksis leveres kjøretøyet tilbake og kjøpesummen tilbakeføres. Har man hatt vesentlig nytte av kjøretøyet skal det normalt ytes kompensasjon for dette.

Bilforsikring

På din bilforsikring har du rettshjelpdekning for dine advokatutgifter. Dersom du har slik dekning betaler du normalt bare 20 % av kostnadene som påløper i saken Vi hjelper deg med å undersøke om forsikringen din dekker advokatkostnadene.

Ta kontakt med oss for å overholde reklamasjonsfristen, og fremme krav mot selger.

Signering av en kontrakt
bottom of page