top of page
Håndtrykk
Vi kan hjelpe deg med
Bistandsadvokat
Familievold
Voldsoffererstatning
Hvilke forhold gir rett til bistandsadvokat?
Andre straffbare handlinger / Særlige forhold 
Menneskehandel
Yrkesskade
Bistandsadvokat

Det offentlige skal sørge for og finansiere en bistandsadvokat. Dersom du har rett på bistandsadvokat, vil din advokat være gratis. Bistandsadvokaten skal ta vare på fornærmedes rettigheter under saken, og bistå den fornærmede. 

 

Fornærmedes rettigheter blir tatt vare på av bistandsadvokaten under saken. Som fornærmet vil det være med på å hjelpe deg, til å vurdere om du skal anmelde forholdet, få bistand under etterforskningen, og få deltatt i en eventuell rettssak. 

 

Under etterforskningen, og under en rettssak vil også bistandsadvokaten være med på å fremme saken din. 

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Hvilke forhold gir rett til bistandsadvokat?

I loven blir det oppstilt en rekke forhold som gir rett til bistandsadvokat: 

 

Det følger av straffeprosessloven § 107a første ledd, at den som har blitt utsatt for gjerningsbeskrivelsen som fremgår av strl. § 291 har rett til bistandsadvokat. Denne bestemmelsen tar for seg hendelser der gjerningsmannen har seksuell omgang ved truende atferd eller vold, har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Eller ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv. 

Menneskehandel

Menneskehandel går ut på at mennesker blir utsatt for vold, trusler, blir misbrukt av sårbar situasjon elle annen utilbørlig atferd, blir tvunget, utnyttet eller forledet til seksuelle ytelser, tvangsarbeid eller tvangstjenester, tigging eller andre former for arbeid eller tjenester. 

Det å utføre menneskehandel blir regnet som et svært alvorlig brudd på menneskerettigheter. Videre vil menneskehandel føre til ulike konsekvenser for ofrene, og føre til konsekvenser for samfunnet. 

Familievold

I dagens samfunn blir mange utsatt for vold i nære relasjoner. Det kan dreie seg om tvang, familievold, overgrep og trusler. Har du blitt utsatt for overgrep av ektefelle, foreldre, samboer eller kjæreste enten av fysisk eller psykisk karakter vil du ha rett til bistandsadvokat, som betales av det offentlige. 

Vold av både fysisk og psykisk karakter vil være med på å påvirke livssituasjonen din, og kan påføre deg skader som lavt selvbilde, søvnproblemer, problemer med konsentrasjonen, depresjon og angst. Vi er her for å hjelpe deg. 

Bistandsadvokaten vil være der for fornærmede under sakens gang. Bistandsadvokaten har også rett til å søke om voldsalarm på vegne av fornærmede, eller begjære besøksforbud. 

Voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for en straffbar handling i form av seksuelle overgrep, vold, trusler eller ran, har du rett til voldsoffererstatning fra staten. 

Hovedregelen er at voldsoffererstatningen skal dekke det økonomiske tapet, og eventuelt menerstatning hvis skaden er stor, og den skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art. Det vil også tilkjennes erstatning for den som har vært utsatt for «tort og smerte», og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Dette går under navnet oppreisningserstatning.  

 

Oppreisningserstatning reguleres i skadeerstatningsloven §3-5. For å ha krav på oppreisning, må skadevolder ovenfor den skadelidte ha handlet ved forsett eller grov uaktsomhet. Videre må skadevolder enten ha påført en personskade, eller vedkommende må ha utført en straffbar handling slik §3-3 i skadeerstatningsloven nevner. Oppreisningen vil være uavhengig av om det blir gitt menerstatning. 

 

Menerstatning har skadelidte krav på dersom, deres livsutfoldelse har blitt redusert. Det kreves at den skadelidte har blitt utredet av en sakkyndig. Kriteriet er at det foreligger en skade som er av varig art, og minst 15 % medisinsk invaliditet som har sammenheng med den kriminelle handlingen. 

Yrkesskade

Personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke, regnes som en yrkesskade. Har du som student, eller elev i skoletiden blitt skadet kan også dette godkjennes som yrkesskader. Eksempler på sykdommer som anses som yrkesskade kan være hjerneskade, astma, hjertesykdommer og mer. 

 

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV fortløpende. Fristen for å melde inn en yrkesskade er ett år etter at arbeidsulykken skjedde. For yrkessykdom er fristen innen ett år, etter at du ble bevisst over årsaken til sykdommen. 

 

I følge yrkesskadeforsikringsloven har enhver arbeidsgiver plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de ansatte. I følge loven skal forsikringen dekke erstatning for redusert livskvalitet og yrkesuførhet. 

Andre straffbare handlinger / Særlige forhold 

Dersom du har blitt utsatt for stalking, besøksforbud i eget hjem, eller vold som ikke anses som familievold, har du rett til bistandsadvokat. Dette følger av strpl. §107a tredje ledd at «retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat». 

 

Andre særlige behov er skjønnsmessig. Sakens art og alvor og andre hensyn må vurderes, for å se om behovet for en bistandsadvokat foreligger. Bestemmelsen sørger for å dekke ulike særlige situasjoner, der det er behov for juridisk bistand. Ofte er bestemmelsen relevant, der mindreårige har blitt usatt for alvorlige straffbare handlinger. Og kriteriet om alvorlig skade ikke foreligger. 

 

Det følger imidlertid av rettepraksis, at terskelen for å få hjelp av en bistandsadvokat i slike særegne tilfeller er høy. 

bottom of page